Školní poradenské pracoviště

V případě potřeby řešit nějakou situaci související s učením nebo chováním ve škole se žáci i rodiče mohou obrátit na třídního učitele, případně na konkrétního člena Školního poradenského pracoviště, podle zaměření jejich činnosti.

PORADENSKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME UČITELŮM, ŽÁKŮM I JEJICH RODIČŮM V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH

  • výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  • péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
  • problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  • prevence sociálně patologických jevů a závadového chování
  • kariérové poradenství – profesní orientace žáků, další studium.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1         Školní poradenské pracoviště

VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

Ing. Veronika Reitingerová, koordinátorka studijních záležitostí

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

Mgr. Jana Kopúnová – výchovný poradce a kariérový poradce

Mgr. Ilona Straková – školní metodik prevence

Ing. Marta Caisová – koordinátorka spolupráce s OSPOD

KONZULTACE JE MOŽNÁ KDYKOLIV PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

2         Stálé konzultační hodiny a kontakty

jméno a příjmeníúřední hodinytelefonní kontakte-mail
Ing. Veronika Reitingerová—–770 158 135reitingerova@geukaplice.cz
Mgr. Jana KopúnováSOU – pondělí 10.00 –11:30
SOŠ – čtvrtek 10.00 – 11:30 
728 931 914kopunova@geukaplice.cz
Mgr. Ilona Straková SOU – úterý    8:00 -9:30
           čtvrtek   8:00 -9:30
774 844 111strakova@geukaplice.cz
Ing. Marta Caisová—–—–caisova@geukaplice.cz

3         Činnosti členů školního poradenského pracoviště

3.1        Výchovný poradce

Pomáhá žákům se speciálními poruchami učení.

Eviduje zprávy z vyšetření z poradenských pracovišť.

Navrhuje vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.

Pomáhá třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny.

Shromažďuje zprávy z vyšetření, předává jejich kopie třídním učitelům, vysvětluje závěry a pomáhá při realizaci doporučení ze zpráv ostatním zainteresovaným učitelům.

Dohlíží na realizaci doporučení ze zpráv.

Vytváří aktuální přehledy vyšetřených a integrovaných žáků.

Organizuje péči o integrované žáky.

3.2        Koordinátor studijních záležitostí

Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák).

Společně se školním metodikem prevence pomáhá řešit závadové chování žáků, především projevy šikanování.

Řeší problémy spojených se školní docházkou.

Sleduje projevy záškoláctví u žáků školy – přesná evidence neomluvených hodin, projednávání případů s třídními učiteli a rodiči, návrhy opatření.

Sleduje žáky s omluvenou absencí nad 80 hodin v jednom klasifikačním období – projednávání případů s třídními učiteli a rodiči, návrhy opatření.

Společně s třídními učiteli sleduje žáky neprospívající, hledá příčiny školního neprospěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit.

Společně s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované a navrhuje další péči o tyto žáky

Společně se školním metodikem prevence pomáhá třídním kolektivům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.

3.3        Školní metodik prevence

Koordinuje činnosti v oblasti prevence a řešení rizikového chování žáků.

Poskytuje psychologickou pomoc žákům s osobními problémy.

Zajišťuje konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti sociálně patologických jevů (šikana, násilí, závislosti, zneužívání, kriminální chování, sekty, rasismus a další projevy rizikového chování), případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

Zajišťuje individuální a skupinovou práci se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně – vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

Koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na integraci žáků – cizinců (prioritou je prevence rasismu).

Předává informace a zprávy o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školnímu poradenskému zařízení.

Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Koordinuje a samostatně zajišťuje přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost.

Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

3.4        Kariérový poradce

Shromažďuje informace a metodické pokyny k volbě povolání, k volbě dalšího vzdělávání a jejich předávání žákům.

Realizuje Individuální poradenství pro žáky v oblasti volby povolání, volby dalšího vzdělávání.

Zajišťuje exkurze, workshopy zaměřené na odborné dovednosti.

Organizuje setkání zástupců firem, vysokých škol a dalších vzdělávacích zařízení se studenty.

Pomáhá při vyplňování přihlášek na vyšší školy, jejich odeslání.

Připravuje žáky pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc a konzultace při zpracování životopisu).

3.5        Koordinátorka spolupráce s OSPOD

Spolupracuje s místní OSPOD při monitorování problémových žáků.

Aktivně spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem při řešení problémů.

Je předsedkyní výchovné komise školy.

Nebojte se nás zeptat a s čímkoli se poradit. Lze využít i elektronickou schránku důvěry!

Jsme tu pro VÁS!