Metodik prevence

školní rok 2021/2022

Konzultační hodiny školního metodika prevence

Mgr. Ilona Straková

Konzultační hodiny

Úterý              8.00 – 9.30

Čtvrtek          8.00 – 9.30

Kabinet č. 49, hlavní budova školy, Kaplice, Pohorská 86

Další konzultace dle potřeb žáků a na základě vzájemné domluvy.

Tel.: 774 844 111, e-mail: strakova@geukaplice.cz

Charitativní sbírka ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2022

Letošní celonárodní sbírka Český den proti rakovině se konala ve středu 11. května 2022. Charitativní sbírku zajišťovali žáci třídy 2.MZ s paní učitelkou Ing. Martou Caisovou. Žáci nabízeli tradiční žlutý kvítek měsíčku lékařského, letos se fialovou stužkou.

Každý, kdo si kytičku zakoupil, obdržel také letáček s informacemi o rizikových faktorech rakoviny děložního čípku a rakoviny varlat a možnostech jejich účinné prevence.

Prevencí je akceptování zásad zdravého životního stylu: nekuřáctví, alkohol s mírou, zvýšení podílu ovoce a zeleniny ve stravě, méně tuků, stop nadváze a dostatek fyzického pohybu.

Děkujeme všem milým dárcům a našim žákům za podporu sbírky.

Přispěli jsme částkou: 6 511,- Kč 😊

Srdíčková jarní sbírka 2022

Jarní SRDÍČKOVÉ DNY zajišťovali žáci třídy 2.MZ s paní učitelkou Ing. Martou Caisovou. Žáci se v pondělí 11. 4. 2022 vydali do kaplických ulic a nabízeli k zakoupení drobné upomínkové předměty jako magnetické záložky ve tvaru srdíčka, magnetické obrázky se zvířátky nebo různé hlavolamy.

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000, posláním obecně prospěšné společnosti je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Letošní jarní srdíčkové dny pomohou malé Adélce a ostatním vážně nemocným dětem.

Přispěli jsme částkou: 6.981,- Kč

Děkujeme všem laskavým lidem za pomoc a podporu nemocným dětem.    

Preventivní program: K-centrum Český Krumlov – návykové látky a hrozby internetu

Kontaktní centrum pro drogovou závislost v Českém Krumlově je nízkoprahovým zařízením, které vzniklo v roce 1999. V oblasti celého českokrumlovského regionu se snaží působit na děti, mládež a dospělé, kteří přicházejí nebo přišli do kontaktu s drogou jakéhokoli charakteru, ať jako prvokonzumenti, experimentátoři, osoby na návykové látce již závislé nebo jako rodiče, přátelé či vrstevníci těchto osob.

Cílem preventivního programu, který se konal 17. 3. 2022, bylo žákům rozšířit povědomí o drogové problematice a rizikách spojených s jejich užíváním, ale také o existenci zařízení, které se problematikou návykových látek zabývá přímo v regionu Český Krumlov (sekce primární prevence).

Návykové látky jsou staré jako lidstvo samo. Psychoaktivní účinky listů koky jsou známé 4000 let. Zneužívání návykových látek je celosvětový problém, setkáme se s ním ve společnosti, na ulici, v televizi či na internetu. Některé informace o návykových látkách nejsou pravdivé, proto je dobré vycházet z více ověřených zdrojů.

Syntetické (uměle vyrobené) nebo přírodní drogy mění myšlení, cítění, jednání a prožívání okolní reality, a to včetně vnímání sebe sama. Drogy jsou schopné vyvolat závislost a způsobit selhání tělesných orgánů nebo je trvale poškodit.

Zúčastnění žáci tříd 2.MZ a 1.KO se z preventivního programu dozvěděli o nejaktuálnějších závislostech, dále jaké návykové látky patří mezi nelegální a jejich užívání je nezákonné, které poškozují zdraví nejvíce a jaká jsou rizika zdravotních i sociálních komplikací, jak působí návyková látka na psychiku člověka. Hlavním cílem přednášky bylo povědomí žáků a ochrana a podpora zdraví. Základem výchovy protidrogové prevence je poskytnout pravdivé informace o drogách přiměřenou formou, vychovávat ke zdravému životnímu stylu žáků.

Pomáháme Ukrajině

Od začátku tohoto nešťastného období se celá škola, všichni zaměstnanci a žáci snaží vyjádřit různými aktivitami podporu lidem trpících válkou v Ukrajině. Ať už to byla finanční pomoc z restaurace Slovanský dům, či v současné době probíhající finanční sbírka nebo projekt Pečeme pro Ukrajinu, jejichž výtěžek bude poskytnut organizacím, které zajišťují humanitární pomoc Ukrajině.

Žáci oboru Kuchař-číšník s učiteli odborného výcviku a zaměstnanci Slovanského domu upekli na sbírku Pečeme pro Ukrajinu koláčky a kremrole, které ve škole o velké přestávce prodávali. Ve čtvrtek 10. 3. na SOU ve studiu nápojové gastronomie a v úterý 15. 3. na SOŠ Linecká. Do sbírky se zapojili také žáci s vychovateli domova mládeže školy s jejich výrobky.

Děkujeme všem milým dárcům – našim žákům, učitelům, zaměstnancům školy za podporu sbírky.

Vybraná částka 8.053,- Kč bude poskytnuta Člověku v tísni.

Benefiční kampaň Sněhuláci pro Afriku 2022

Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví. Mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první skutečnosti nic nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco udělat.

Proto se žáci 3.MZ ve čtvrtek 10. 2. 2022 s patronkou akce Ing. Martou Caisovou a za podpory asistentky pedagoga Hany Trajerové rozhodli do této akce zapojit.

Hlavním smyslem akce je, aby se děti a mladí dospělí zapojili do jednorázové kreativní a edukativní aktivity a svou účastí tak i do aktivní pomoci africkým školou povinným dětem.

Kampaň stojí na kreativitě při tvorbě sněhuláků. Sněhulák symbolizuje nedosažitelnost nám naprosto přirozených věcí, které africké děti mnohdy nemají možnost získat.

Výtěžek benefiční akce je použit na podporu vzdělávání gambijských dětí.

Přednáška trestní odpovědnost mládeže s Městskou policií Kaplice

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Městskou policií Kaplice. Ve čtvrtek 20. 1. 2022 proběhla na SOU Pohorská ve třídě 2.MZ přednáška prevence rizikového chování na téma trestní odpovědnost mládeže, kterou pro naše studenty připravil vedoucí strážník Bc. Martin Griga, který je členem prevence kriminality v Kaplici.

Témata, která strážník se studenty probíral a která jsou velmi aktuální a důležitá, byla zejména trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých, přestupky, dále zavinění z nedbalosti a zavinění úmyslné. Pan Griga žákům vysvětlil, co vše patří do přestupků a podal žákům informace o rejstříku přestupků a následně o rejstříku trestů. Vysvětlil žákům pojmy jako veřejný zájem, veřejný pořádek, trestní čin, trestní zákon, kdo a jak rozhoduje o vině a trestu. Dále se v přednášce probíralo páchání rizikového chování mládeže a následné postihy. Strážník také se žáky probíral problematiku kyberkriminality a prostředí sociálních sítí.

Během přednášky se mohli studenti dotazovat k jednotlivým tématům.

Přednáška byla proložena mnoha příklady z policejní praxe.

Děkujeme panu strážníkovi za velmi poučnou přednášku a věříme, že byla přínosná pro obě strany.

Tříkrálová sbírka 2022

Naši žáci ze třídy 2.KČ se zapojili do tříkrálové sbírky, kterou organizovala Charita Kaplice. Ve dnech 6. a 7. ledna 2022 procházeli ve skupinách po celé Kaplici a navštívili místní podniky, organizace a dům od domu. Přinášeli radost, zpěv a boží požehnání. V úterý 8. ledna pak dobrovolníci zamířili také do okolních vesnic, například do Benešova nad Černou, Dolního Dvořiště…). Díky milým dárcům koledníci vybrali velmi hezkou částku na charitu a pro handicapované děti.

Děkujeme našim žákům za podporu sbírky.

Zimní sbírka pro projekt Teplá židle

Studenti školy se zapojili do sociálního projektu do výzvy zimní sbírky potravin pro lidi bez přístřeší, kterou vyhlásil Český červený kříž Český Krumlov.

Třída 2.KČ uspořádala v rámci tohoto projektu sbírku požadovaných potravin, které vybrali v předvánočním týdnu. Třídní učitelka Ing. Marta Caisová sbírku předala zástupkyni Českého červeného kříže, s blahopřáním prožití klidných a šťastných vánočních svátků.

Exkurze do kontaktního centra PREVENT České Budějovice

Dne 15. 12. 2021 třída OA1 absolvovala exkurzi, při které žáci navštívili organizaci KC Prevent v Českých Budějovicích. Zde se žákům věnovaly pracovnice organizace, které jim přiblížily poskytované služby.

Hovořily například o výměnném programu pro uživatele drog, sekundárním výměnném programu, hygienickým servisu, kontaktní práci, psychologické pomoci a zdravotním ošetřením drobných poranění.

Pracovnice žákům vysvětlily, že poradenství a individuální konzultace pro uživatele drog poskytují bez objednáním po celý týden a anonymně.

Žákům bylo vysvětleno, že posláním KC Prevent je poskytnout bezpečné a přijímací prostředí populaci uživatelů drog a alkoholu při hledání vhodného řešení jejich aktuálních problémů, snažit se minimalizovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z jejich životního stylu, motivovat je ke změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci a těmito prostředky zároveň chránit populaci drogami nezasaženou. Žáci si prohlídli veškeré prostory organizace.

Dále žáci absolvovali prohlídku historického centra města České Budějovice, kdy jim byla předána ,,slepá mapa“ s vyznačenými cíli prohlídky, tedy sami museli jednotlivé cíle dohledat.

Srdíčková zimní sbírka 2021

Zimní SRDÍČKOVÉ DNY zajišťovali žáci tříd 2. KČ a 3. MZ s paní učitelkou Ing. Martou Caisovou. Žáci se v úterý 30. 11. 2021 vydali do kaplických ulic a nabízeli k zakoupení drobné upomínkové předměty jako magnetické záložky ve tvaru srdíčka, barevné magnetické kolíčky nebo magnetické obrázky se zvířátky.

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000, posláním obecně prospěšné společnosti je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Letošní zimní srdíčkové dny pomohou malé Adriance a ostatním vážně nemocným dětem.

Přispěli jsme částkou: 5.079,- Kč.

Děkujeme všem laskavým lidem za pomoc a podporu nemocným dětem.     

Adaptační kurz 1.KO

Ve čtvrtek 30. září 2021 proběhl adaptační kurz třídy 1. KO v malebném a historickém centru města Český Krumlov.

Žáci prvního ročníku oborů Kuchař-číšník a Operátor skladování společně strávili krásně slunečný den plný prožitků, poznávání města jinýma očima i dalších aktivit zaměřených na oblast dějin a kultury, stmelování kolektivu, společných zážitků a sportovní akce bowling, prohlubování znalostí mezilidských vztahů a poznávání se navzájem v jiném prostředí.

Společně jsme se dopravili autobusem do Českého Krumlova. Zde už na nás čekal pan průvodce, který nás zasvětil do historie města, budov a objektů. Vyprávěl nám příběhy a legendy města, zajímavosti ze života obyvatel, společně jsme prošli poutavou cestu Krumlovem.

Pak nás čekala bowlingová hra v ExBowlingu Český Krumlov. Rozdělili jsme se do týmů a se zápalem soutěžili o nejlepší hru a největší dosažený počet bodů mezi týmy. Hru si všichni opravdu hodně užili.

Za odměnu nás čekal oběd a krásně připravené stolování, které jsme si společně vychutnali.

Pak nás čekala ještě procházka po okolí a společný návrat do Kaplice.

Celý den provázely třídu paní třídní učitelka Petra Gülsoy, Dis. a metodička prevence Mgr. Ilona Straková.

Český den proti rakovině

Letošní celonárodní sbírka Český den proti rakovině se konala ve středu 29. září 2021.

Charitativní sbírku zajišťovali žáci tříd 2. KČ a 3. KČ s paní učitelkou Mgr. Ilonou Strakovou. Žáci nabízeli tradiční žlutý kvítek měsíčku lékařského, letos se zelenou stužkou.

Každý, kdo si zakoupil kytičku, obdržel také letáček s informacemi o rizikových faktorech nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty a o možnostech jejich prevence.

Mezi rizikové faktory patří kouření, nadměrné pití alkoholu, konzumace uzenin, grilovaného a smaženého masa. Prevencí pak je nekouření, dodržování pitného režimu s minimem alkoholu, zvýšení podílu ovoce a zeleniny ve stravě, dostatek pohybové aktivity.

Děkujeme všem milým dárcům a našim žákům za podporu sbírky.

Přispěli jsme částkou: 4.663,- Kč 😊

Adaptační kurz 1.MZ

Ve středu 22. září 2021 proběhl adaptační kurz třídy 1. MZ v krásném a inspirativním prostředí Českého Krumlova.

Žáci prvního ročníku oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů společně strávili den plný zážitků, poznávacích, informačních, pohybových i dalších aktivit zaměřených na oblast občanské výchovy, stmelování kolektivu, prožití společných zážitků, vzájemného poznávání, prohlubování znalostí a dovedností v oblasti mezilidských vztahů, formování osobnosti studentů a poznávání okolí školy.

Společně jsme se dopravili autobusem do Českého Krumlova, zde už na nás čekal pan průvodce, který nás zasvětil do historie města, budov a objektů, vyprávěl nám příběhy a legendy města, zajímavosti ze života obyvatel, společně jsme prošli poutavou cestu Krumlovem.

Pak nás čekala bowlingová hra v ExBowlingu Český Krumlov. Rozdělili jsme se do týmů a se zápalem soutěžili o nejlepší hru a největší dosažený počet bodů mezi týmy. Hru si všichni opravdu hodně užili.

Za odměnu nás čekal oběd a krásně připravené stolování, které jsme si společně vychutnali.

Pak nás čekala ještě procházka po okolí a společný návrat do Kaplice.

Srdíčková podzimní sbírka 2021

Do charitativní sbírky Srdíčkové dny se již tradičně zapojila i naše škola.

Letošní podzimní SRDÍČKOVÉ DNY zajišťovali žáci tříd 2. KČ a 3. KČ s paní učitelkou Ing. Martou Caisovou. Žáci se v úterý 21. 9. 2021 vydali do kaplických ulic a nabízeli k zakoupení drobné upomínkové předměty jako magnetické záložky ve tvaru srdíčka nebo barevné magnetické kolíčky.

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000, posláním obecně prospěšné společnosti je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Přispěli jsme částkou: 6.895,- Kč.

Děkujeme všem laskavým lidem za pomoc a podporu nemocným dětem.     

Světluška 2021

Do letošní charitativní akce Sbírkové dny Světlušky se naše škola zapojila v úterý 7. 9. 2021.

Přispěli jsme částkou: 5.162,- Kč

Světluška je dlouhodobý charitativní projekt, který pomáhá nevidomým dětem a dospělým s těžkým postižením, který funguje již 18 let.

Poděkování patří třídě 3. MZ a paní učitelce Petře Gülsoy za organizaci sbírky. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. 😊

školní rok 2020/2021

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty

Konzultační hodiny školního metodika prevence

Mgr. Ilona Straková

Konzultační hodiny

Úterý              9:35 – 10:20 hod.

Čtvrtek          11:00 – 11:45 hod.

Kabinet č. 49, hlavní budova školy, Kaplice, Pohorská 86

Další konzultace dle potřeb žáků a na základě vzájemné domluvy.

Tel.: 774 844 111, e-mail: strakova@geukaplice.cz

školní rok 2019/2020

Adaptační kurz 1. ročníků SOU

Ve čtvrtek 17. října 2019 proběhl kurz v projektovém pracovišti ICM Český Krumlov. Žáci 1. ročníku oboru Kuchař – číšník, Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů společně strávili velmi příjemný den plný pohybových, tvůrčích, informačních i dalších aktivit zaměřených na oblasti mediální a občanské výchovy.

Kurzem nás prováděl Jan Čermák, vedoucí pracoviště ICM Č.K. Počasí nám přálo a celý den nás provázelo sluníčko, které vybízelo k zakončení kurzu procházkou po Krumlově. V českokrumlovském Depu pak pro nás byl nachystán společný oběd.

Projekt KROKUS

I v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Krokus.

Projekt nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.

Žluté cibulky zasadili naši studenti jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády v některých obsazených zemích nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo začátku února, kolem mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).

Projekt krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

SRDÍČKOVÝ DEN

Letošní zimní SRDÍČKOVÉ DNY zajišťovali druháci a třeťáci oboru Kuchař – číšník. Žáci se ve středu 4. 12. 2019 vydali do kaplických ulic a nabízeli k zakoupení drobné upomínkové předměty také v podobě srdíček.

Tuto charitativní sbírku naše škola každoročně podporuje a zapojuje se do ní.

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000. Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Tentokrát jsem od Vás, milí Kapličáci, vybrali 4 654,– Kč! Moc všem děkujeme!


SVĚTLUŠKA 2019

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Jako každoročně, i naše škola se tohoto charitativního projektu zúčastnila. Letos jsme přispěli částkou: 7 480,- Kč.

Poděkování patří třídě 2. KČ a paní učitelce Mgr. Matrasové za organizaci sbírky. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Přednáška „Prevence kriminality pro mládež“

Městská policie Kaplice

V pondělí 20. 1. 2020 a středu 22. 1. 2020 proběhla přednáška „Prevence kriminality pro mládež“, pro naše studenty na SOU Pohorská a následně na SOŠ Linecká.

Přednášejícím byl strážník Městské policie Kaplice pan Martin Griga, který je členem prevence kriminality v Kaplici.

Témata, která strážník se studenty probíral a která jsou velmi aktuální a důležitá, byla zejména trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých, přestupky, dále zavinění z nedbalosti a zavinění úmyslné. Pan Griga žákům vysvětlil, co vše patří do přestupků a podal žákům informace o rejstříku přestupků a následně o rejstříku trestů. Dále se v přednášce probíralo páchání rizikového chování mládeže.

Během přednášky se mohli studenti dotazovat k jednotlivým tématům. Jejich dotazy se týkaly zejména technických prostředků osobní ochrany, zabezpečení majetku a právní pomoci v případě, že se stanou obětí trestného činu.

Přednáška byla proložena mnoha příklady z policejní praxe.

Podle pozitivních ohlasů studentů i přednášejícího, věříme, že byla přínosná pro obě strany.

Děkujeme panu Grigovi z Městské policie Kaplice.

Charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“

Žáci učebních oborů se společně se svými pedagogy zapojili do charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“. Jedná se již o 8. ročník projektu, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Společnost Kola pro Afriku shromažďuje v naší republice starší a nepotřebná kola od různých dárců. Tato kola jsou opravována a posílána dětem do Afriky, kolo je mnohdy jediný způsob, jak se do školy dostat. Akce probíhala v zimním období a ukončena byla k poslednímu dubnu 2020.

SVĚTLUŠKA září 2020

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

I tento školní rok se naše škola do tohoto charitativního projektu zapojila. Přispěli jsme částkou: 6 954,- Kč.

Poděkování patří třídě 3. KČ a paní učitelce Mgr. Matrasové za organizaci sbírky. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

SRDÍČKOVÁ SBÍRKA září 2020

Třeťáci učebního oboru Kuchař-číšník uskutečnili pod vedením Ing. Caisové charitativní sbírku „Srdíčkový den“.

Žáci prodávali magnetickou záložku, magnetický kolíček nebo plastové srdíčko. Kdo si některý předmět zakoupil, přispěl Viktorce a dalším vážně nemocným dětem na speciální rehabilitace, zdravotní pomůcky nebo ozdravné pobyty.

Žáci se snažili a i v takto nelehké covidové době jsme odeslali na účet charity 3 195,– Kč.

Srdečně všem děkujeme za pomoc.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ září 2020

Letošní celonárodní sbírka Český den proti rakovině se konala 30. září. Charitativní sbírku zajišťovali druháci a třeťáci oboru Kuchař – číšník pod vedením Mgr. I. Strakové. Žáci nabízeli tradiční žlutý kvítek měsíčku lékařského, letos se zelenou stužkou.

Letošní sbírka je zaměřena na rizikové faktory nádorů ledvin a močového měchýře a na možnosti jejich prevence.

Mezi rizikové faktory patří kouření, nadměrné pití alkoholu, konzumace uzenin, grilovaného a smaženého masa. Prevencí pak je nekouření, dodržování pitného režimu s minimem alkoholu, zvýšení podílu ovoce a zeleniny ve stravě, dostatek pohybové aktivity.

Děkujeme našim žákům a všem, co tuto sbírku podpořili i v této nelehké koronavirové době.

Vybraná částka 3.808,- Kč.