Projekty

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Blok kroužků pro žáky 7. – 9. tříd ve školním roce 2022/2023

Technický kroužek – žáci se naučí základní dovednosti práce s kovovým materiálem (měření, ohýbání, rýsování, vrtání, broušení apod.). Proběhne ve školním roce 2022/2023.

PC je hračka – běžné ovládání PC se vytrácí z dovedností dnešních adolescentů. Cílem kroužku je pokusit se navrátit logické uvažování našim dětem a přimět je přemýšlet nad výhodami výpočetní techniky v běžném životě. Zaměříme se hlavně na nejčastěji využívané programy a naučíme se je ovládat tak, aby nám usnadnily a zpříjemnily život. Textové, tabulkové procesory a prezentační nástroje již nebudou strašákem, ale příjemnou hračkou. Dalším cílem je ukázat využívání těchto nástrojů v praxi. Lektoři mají bohaté zkušenosti nejen z praxe, ale i vzdělávací oblasti a umí tuto oblast propojit. Nedílnou součástí bude i 3D modelování a 3D tisk, základy robotiky, úpravy fotek nebo zpracování samostatných úkolů, které bude nutné následně prezentovat. Žáci při prezenční výuce budou plnit některá zadání přes on-line prostředí a budou moci některá zadání řešit doma mimo prostředí kroužku. Žáci se naučí a zdokonalí s prací v on-line prostředí. Proběhne ve školním roce 2022/2023.

Přihlášky

Žáci ZŠ se mohou na kroužky přihlásit odesláním vyplněné přihlášky na e-mail info@geukaplice.cz nebo přes výchovné poradce na své ZŠ,

Blok kroužků – vhodné pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022

Kroužek aplikované mechatroniky – žáci proniknou do tajů robotiky, 3D tisku a modelování. Žáci budou moci využívat i vzdálené prostředí k online plnění úkolů. Proběhne ve školním roce 2021/2022.

Technický kroužek – žáci se naučí základní dovednosti práce s kovovým materiálem (měření, ohýbání, rýsování, vrtání, broušení apod.). Proběhne ve školním roce 2021/2022.

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
  • Příjemce: Jihočeský kraj
  • Partner s finančním příspěvkem: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
  • Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

SOŠ a SOU Kaplice je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem 2 272 436,96 Kč a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Projektové dny

Pro žáky ZŠ budeme realizovat projektový den Řemeslo má zlaté dno, ve kterém si žáci vyzkouší ve školních dílnách a odborných učebnách různé dovednosti v rámci polytechnického vzdělávání (ruční zpracovávání kovů, elektroinstalace, dopravní výchova apod.).

Exkurze

Nedílnou součástí těchto aktivit budou i exkurze do Škody Mladá Boleslav a do firmy Engel.

Žáci ZŠ se mohou na kroužky přihlásit odesláním vyplněné přihlášky na e-mail info@geukaplice.cz nebo přes výchovné poradce na své ZŠ.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

Národní plán doučování

Naše škola je zapojena do tohoto projektu.

Projekt IROP Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠ a SOU, Kaplice

Revitalizace GEU Kaplice v rámci výzvy č. 121 0peračního programu životního prostředí

Realizace projektů

Revitalizace GEU Kaplice – 5.1 a snížení energetické náročnosti

Revitalizace GEU Kaplice – 5.1 b – vzduchotechnika

byla spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

Žádosti o dotace byly předloženy v rámci 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektů je snížení celkové energetické náročnosti budov střední školy a domova mládeže a zajištění vyšší kvality vnitřního ovzduší v učebnách.

V rámci realizace projektu byla provedena opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy školy a domova mládeže, která spočívala v zateplení obvodového a střešního pláště včetně výměny výplní otvorů. Součástí projektu byla také výměna původního zdroje vytápění.

Systém automaticky řízeného větrání zajistí přívod venkovního vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu z vnitřních prostor budov pro zajištění požadované kvality vnitřního ovzduší bez zvýšených nároků na vytápění. V teplém období roku systém přispěje i k odvodu tepelné zátěže.

Díky realizaci projektu došlo ke snížení celkové energetické náročnosti objektů a zlepšení kvality vnitřního prostředí. Projekt tak přispívá k trvale udržitelnému rozvoji, snižuje finanční náročnost provozních nákladů a zvyšuje kvalitu prostředí pro výuku.

Edison

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Projekt Edison je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě. (Text převzat ze stránek společnosti AIESEC.)

Erasmus Plus

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. 

V tomto školním roce realizujeme tento projekt s rakouskou střední školou HAK & HAS Perg . http:/perg.at/at/

JA Firmy

JA Czech je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Nabízí školám různé výukové programy, jako je např. JA Firma, který závádíme do našich školních vzdělávacích programů obchodní akademie a gymnázia. Studenti v rámci výuky založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní.