ECDL

Jsme akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ICDL – International Computer Driving Licence.

O KONCEPTU ECDL

Koncept ECDL/ICDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efektivně využívat.

Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem – ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

GARANCE KVALITY

Garanty kvality ECDL Certifikátu testování jsou mezinárodní společnost Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS, www.cepis.org) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a ECDL Foundation (ECDL-F, www.cepis.org). ECDL-F byla založena v Irsku v roce 1997 společností CEPIS za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu, jehož je výhradním vlastníkem včetně metodiky testování. Na provoz ECDL testování uděluje ECDL-F licence národním profesním společnostem se vztahem k informatice, které jsou členy CEPIS.

Licenci k šíření ECDL konceptu v České republice získala v roce 1999 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člen CEPIS. ČSKI je nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL Certifikáty. Společnost CertiCon a.s., sublicenciát konceptu ECDL v ČR, uděluje licenční práva k provádění ECDL testů těm testovacím střediskům, která splní požadovaná kriteria.

ECDL – EVROPSKÝ STANDARD

ECDL je nadnárodní iniciativa, podporující růst počítačové gramotnosti široké veřejnosti, získávání vědomostí a dovedností nezbytných pro život v informační společnosti. ECDL koncept s jednotným způsobem objektivního testování a mezinárodně platnými certifikáty pro uživatele výpočetní techniky se rychle stává standardem ve většině evropských i mnoha zámořských zemích. Řada významných nadnárodních obchodních či průmyslových společností, významných bankovních domů nebo telekomunikačních společností programů svých zaměstnanců. V současnosti je do projektu ECDL zapojeno téměř 150 zemí světa a více než 7 000 000 uchazečů o ECDL Certifikát.

ZÁKLADNÍ TESTOVACÍ MODULY ECDL

 • základní pojmy informačních a komunikačních technologií
 • používání počítače a správa souborů
 • textový editor
 • tabulkový kalkulátor
 • databáze
 • prezentace
 • práce s Internetem a komunikace

Držitel ECDL Certifikátu – úspěšný absolvent testů ze všech sedmi uvedených modulů – dokáže například:

 • vysvětlit z jakých částí se skládá počítač a popsat jeho funkce;
 • definovat a popsat základní principy informačních systémů;
 • rozeznat základní počítačové aplikace, pracovat se soubory;
 • pracovat s elektronickou poštou;
 • získávat informace pomocí Internetu;
 • pracovat s textovým dokumentem, vkládat do něj tabulky a obrázky;
 • používat hromadnou korespondenci;
 • pracovat s tabulkovým procesorem, provádět výpočty;
 • formátovat tabulky a používat funkce, vytvářet grafy;
 • navrhnout a vytvořit vlastní databázi, vkládat, editovat a mazat;
 • data z databáze;
 • prohledávat a třídit databázi s využitím dotazů.

ECDL NABÍZÍ JEDNOTLIVCŮM

 • získat ECDL Certifikát – celoevropsky uznávaný doklad o dosažené úrovni práce s výpočetní technikou;
 • širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen na území ČR, ale i v zemích Evropské unie;
 • zvýšení svojí pracovní výkonnosti efektivnějším využíváním výpočetní techniky.

ECDL SLOUŽÍ ZAMĚSTNAVATELŮM

 • k objektivnímu posouzení počítačové gramotnosti uchazečů o zaměstnání nebo stávajících zaměstnanců;
 • ke zhodnocení investic do informačních a komunikačních technologií a k zajištění konzistentní úrovně IT znalostí a schopností celé firmy;
 • k zefektivnění práce ve firmě a snížení podpůrných nákladů na práci s výpočetní technikou;
 • ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.

TESTOVÁNÍ U NÁS V MODULECH

Ukázky testů jednotlivých modulů jsou k náhledu na odkazu: http://www.ecdl.cz/ukazkove_testy.php