Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na učební obory

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obchodní akademii

Nepřijatí uchazeči si mohou podat odvolání dle vzoru viz níže

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 1.kola přijímacího řízení – obchodní akademie, bezpečnostní služby

Přijatí uchazeči,

pokud se rozhodnete studovat na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 12. května 2022.

bližší info viz níže

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – učební obory

Přijatí uchazeči,

pokud se rozhodnete studovat na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 6. května 2022.

bližší info viz níže

Zápisové lístky

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Pokud se rozhodnete pro obor vzdělání na naší škole, je nutné zápisový lístek zanést do školy nebo poslat poštou na adresu školy (SOŠ a SOU Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice) nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu. V rámci Jihočeského kraje si uchazeči o vzdělávání vyzvednou zápisový lístek na OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích, B. Němcové 49/3, 2. patro, kancelář č. 328 (paní Tušlová– 386 720 828).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou,  to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Procvičujte!

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni

https://procvicprijimacky.cermat.cz/

https://nadalku.msmt.cz/cs

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022

Na učební obory se přijímací zkoušky nekonají.

TYP OBORU VZDĚLÁNÍ1. ŘÁDNÝ TERMÍN2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia12. dubna 202213. dubna 202210. května 2022 11. května 2022 

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.). V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.
Přihlášku vyplněnou a potvrzenou základní školou a lékařem (učební obory, Bezpečnostní služby) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat nejpozději do 1. března 2022.

Detailní časový rozvrh přijímacích zkoušek zveřejní MŠMT v lednu 2022.

 Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

 Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Matematika: ZDE

 Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky od CERMATu: ZDE     

 Informace k novým formulářům přihlášek ke vzdělávání (rolovat stránkou níže): ZDE

Formuláře přihlášky ke studiu na střední škole ke stažení:  nové formuláře ZDE (zdroj: MŠMT)

Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu ZDE: (Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti na obchodní akademii a technické lyceum nevyžadujeme.)

Všeobecná ustanovení

Přijati budou uchazeči v souladu s §59 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. Přijímací řízení bude organizováno v souladu s §60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Hlavní informační zdroj pro přijímací řízení představují stránky www.cermat.cz

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Pozvánka k přijímacím zkouškám Vám bude zaslána poštou, popř. e-mailem, pokud jste jej uvedli na přihlášce ke studiu.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů dne ………………………..

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitelky o přijetí neobdrží, výsledek přijímacího řízení se dozví pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě a na www.geukaplice.cz

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitelky