Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022

TYP OBORU VZDĚLÁNÍ1. ŘÁDNÝ TERMÍN2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia12. dubna 202213. dubna 202210. května 2022 11. května 2022 

Zápisové lístky

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Pokud se rozhodnete pro obor vzdělání na naší škole, je nutné zápisový lístek zanést do školy nebo poslat poštou na adresu školy (SOŠ a SOU Kaplice, Pohorská 86, 382 41 Kaplice) nejpozději do ……………..

Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu. V rámci Jihočeského kraje si uchazeči o vzdělávání vyzvednou zápisový lístek na OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích, B. Němcové 49/3, 2. patro, kancelář č. 328 (paní Tušlová– 386 720 828).

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj………………… Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zaniká posledním dnem poslední lhůty rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Důležité termíny

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou,  to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Všeobecná ustanovení

Přijati budou uchazeči v souladu s §59 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. Přijímací řízení bude organizováno v souladu s §60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Hlavní informační zdroj pro přijímací řízení představují stránky www.cermat.cz

Na učební obory se přijímací zkoušky nekonají.

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.). V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.
Přihlášku vyplněnou a potvrzenou základní školou a lékařem (učební obory, Bezpečnostní služby) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat nejpozději do 1. března 2022.

 Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu

Detailní časový rozvrh přijímacích zkoušek zveřejní MŠMT v lednu 2022.

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

 Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku, Matematika: ZDE

Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky od CERMATu: ZDE

Pozvánka k přijímacím zkouškám Vám bude zaslána poštou, popř. e-mailem, pokud jste jej uvedli na přihlášce ke studiu.

Procvičujte!

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni

https://procvicprijimacky.cermat.cz/

https://nadalku.msmt.cz/cs

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitelky

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů dne ………………………..

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitelky o přijetí neobdrží, výsledek přijímacího řízení se dozví pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě a na www.geukaplice.cz