Informace k dálkovému studiu oboru Bezpečnostní služby

1         FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

  • tříleté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání určené pro absolventy SOU s délkou vzdělávání minimálně 3 roky
  • je organizováno formou 24 jednodenních studijních soustředění, zpravidla po dvou v každém měsíci (celkem 220/200 konzultačních hodin vždy v měsících září – červen);

2         UČEBNÍ PLÁN

Všeobecné vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Matematika

Informační technologie

Tělesná výchova

Odborné předměty

Právo

Bezpečnostní činnost

Kriminalistika a kriminologie

Aplikovaná psychologie

Písemná a elektronická komunikace

3         MATURITNÍ ZKOUŠKA

3.1        Profilová část maturitní zkoušky

Ústní část MZ z Českého jazyka a literatury, Cizího jazyka (pokud žák nekoná Matematiku ve společné části MZ), z Práva, Kriminalistiky a kriminologie a Bezpečnostní přípravy

Písemná práce z Českého jazyka a literatury, Cizího jazyka (pokud žák nekoná Matematiku ve společné části MZ)

Praktická odborná zkouška z odborných předmětů ve formě písemné práce

Jedna ústní zkouška z odborných předmětů

Právo

Bezpečnostní činnost

Kriminalistika a kriminologie

Žák tedy koná celkem 4 zkoušek (2 odborné, 2 ze všeobecně vzdělávacích předmětů).

3.2        Společná část MZ

Didaktický test z Českého jazyka a literatury, z Cizího jazyka/Matematiky

4         MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Úspěšné dokončení vzdělání na střední škole bezpečnostně právního typu dává absolventům možnost uplatnění ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

Absolventi této střední školy mohou pokračuje ve vzdělávání na vyšších odborných školách, vysokých školách podobného zaměření či na Policejní akademii ČR.

5         PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

K přijímacímu řízení jsou všichni uchazeči pozváni písemně na základě došlých přihlášek ke vzdělávání viz webové stránky – Pro uchazeče – Přijímací řízení. K přihlášce je nutno přiložit ověřenou kopii výučního listu. Pokud uchazeč do doby podání přihlášky výuční list neobdržel, předloží jej dodatečně v září příslušného školního roku.

Termíny přijímacího řízení jsou zveřejňovány aktuálně na stránkách školy.

Kontakty:

kopunova@geukaplice.cz

info@geukaplice.cz

nebo využijte nebo využijte elektronický formulář.

Adresa školy:

SOŠ a SOU Kaplice

Pohorská 86

382 41 Kaplice