Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny utekly jako voda a 1. září vykročí žáci do dalšího školního roku, který – pevně doufáme – bude probíhat jen prezenční formou. Stále však bude spojen s testováním, ale to zvládneme jako minulý školní rok. Hlavně že se budeme moci učit společně.

  • Testování

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Budou používány antigenní testy. Testování proběhne v kmenových třídách.

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží potvrzení o bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (nošení respirátoru po celou dobu pobytu ve škole apod. viz příloha). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

  • Ochrana dýchacích cest

V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2 nebo DS.

Ostatní žáci nosí ochranný prostředek (rouška, respirátor) ve společných prostorech školy včetně domova mládeže, v případě, kdy jsou usazeni (při výuce, ve školní jídelně apod.), ochranný prostředek mít nemusí.

  • Dodržování hygienických opatření

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem a jednorázové papírové ručníky. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

  • Souhlas zákonného zástupce

Žádáme rodiče nezletilých žáků o vyplnění formuláře – Souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu žáka v případě pozitivního výsledku testu –  a odevzdání třídnímu učiteli. Formulář naleznete v příloze.

  • Návrat z rizikových zemí

Pokud v posledních 14 dnech před 1. zářím 2021 pobýval/a Váš syn/Vaše dcera v zemi s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění covid-19, jste povinni o tom školu informovat a předložit potvrzení o negativním výsledku testu. Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete ZDE.

Podrobnější informace o provozu škol a testování naleznete v dokumentu MŠMT ZDE

Děkujeme za pochopení, přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na společnou výuku!

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

Tags