Gymnázium

Na kaplickém čtyřletém gymnáziu si můžete  vhodnou volbou volitelných předmětů  zvolit zaměření humanitní, přírodovědné nebo matematicko-technické a připravit se tak kvalitně na vysokoškolské studium.


Obchodní akademie

Nabízíme  inovovaný studijní obor OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením na LOGISTIKU  nebo na CESTOVNÍ RUCH.

Je to jediná takto inovovaná obchodní akademie v Jihočeském kraji. 

Město Kaplice poskytuje studentům tohoto oboru prospěchové stipendium.


Podnikání

Dvouletý nástavbový  maturitní obor PODNIKÁNÍ Vás připraví vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, které uplatníte především při řízení vlastní firmy.

 


Pro tento týden neby přidán jídelní lístek.


Studijní oboryObchodní akademie 63-41-M/02    

ŠVP Logistika a ekonomika dopravy

ŠVP  Cestovní ruch a ekonomika (od 1. 9. 2017)

Tento čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou je určen jak pro dívky, tak pro chlapce. 

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované absolventy, kteří zvládají veškeré činnosti spojené s řízením jednotlivých úseků ve firmách. Získávají znalosti z ekonomie, účetnictví, skladování, logistických, spedičních, dopravních služeb nebo služeb cestovního ruchu. 

Součástí studia je výuka cizích jazyků, angličtiny a němčiny.

V průběhu studia absolvují studenti praxi v reálném prostředí firem, ve fiktivní firmě nebo ve výukovém programu JA Firma.

Absolvent se uplatní v pozicích ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent. V oblasti dopravní infrastruktury v České republice i v Evropské unii může pracovat jako manažer nebo samostatný referent provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel apod. Absolventi ŠVP Cestovní ruch a ekonomika se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách či vyšších odborných školách .

 


Čtyřleté gymnázium 79-41-K/41    ŠVP Učíme se pro sebe a spolu

Osmileté gymnázium 79-41-K/81    ŠVP Učíme se pro sebe a spolu

 

Kaplické gymnázium umožňuje svou polohou získat kvalitní středoškolské vzdělání i pro děti z příhraničních oblastí, a tím naplňuje záměr EU - podporovat rozvoj příhraničních oblastí (euroregionů).

Naše gymnázium je všeobecně zaměřené. Ve výchovně vzdělávacím procesu klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti, kooperativní a interaktivní vyučování.

Hlavním cílem našeho ŠVP je příprava žáků na vysokoškolské studium.  Nabízíme svým žákům studijní program ve třech různých zaměřeních (humanitní, přírodovědné a matematicko-technické), které se realizují nabídkou volitelných předmětů (matematický, fyzikální, biologický, ekonomický, dějepisný a společenskovědní seminář, seminář z výpočetní techniky, konverzace v anglickém a německém jazyce, francouzský a ruský jazyk, dějiny umění, etika).Tím chceme studenty motivovat ke vzdělávání a vytvořit takové studijní podmínky, aby se každý z nich mohl zaměřit na to, co ho zajímá a co chce studovat. 

Absolvent kaplického gymnázia je kvalitně připraven na úspěšné složení nejen státní maturitní zkoušky, ale i přijímací zkoušky na vybraný vysokoškolský obor.

 


Nástavbový obor Podnikání 64-41-L/51

Maturitní zkoušku lze získat na tomto dvouletém studijním oboru, pokud jste úspěšně zvládli závěrečnou zkoušku v jakémkoli učebním oboru. Po absolvování této školy získáte základy ekonomiky, účetnictví a marketingu a najdete široké uplatnění ve veřejné a soukromé sféře.

 


 

Další aktivity, které nabízíme  studentům všech oborů:

- středoškolská odborná činnost

- mezinárodní projekty

- spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity

- Ekoškola

- Fairtradová škola

- poznávací zahraniční zájezdy

- partnerské školy: HA Freistadt, Gymnasium Borg, Bad Leonfelden – 3-5 měsíční

   pobyty

- sportovní kurzy

- týdenní kulturněhistorická exkurze v Praze

- majáles

- Kaplické filmové ceny