Spolupracujeme


Malí i velcí partneři naší školy.


Evropské centrum jazykových zkoušek
(European Language Examination Centre - ELEC) zařadilo naši školu do sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům a studentům nabídnout jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace o jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Evropského centra jazykových zkoušek (www.elec.eu)
Centrum občanského vzdělávání
Centrum občanského vzdělávání (COV) je nadstranickým institutem, jehož smysl spočívá v dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR. COV vzniklo v roce 2009 s podporou MŠMT jako nezávislé pracoviště Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2014 se přesunulo na Fakultu humanitních studií UK v Praze, kde působí jako nezávislé vědecko-pedagogické pracoviště ve spolupráci s Katedrou studií občanské společnosti.
Oficiální stránky maturitní zkoušky
Informace pro správný výběr vysoké školy
Komplexní informace ze světa vysokých škol
Naším posláním je poskytovat lidem příležitosti ke vzdělávání a seznamovat je s inovativními myšlenkami ze Spojeného království. Chcete-li angličtinu studovat nebo vyučovat, složit zkoušku nebo se dozvědět o akcích, které pořádáme, jste na správném místě.
Při výuce využíváme program POHODA
Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.
Naše škola patří k fakultním školám Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Spolupráce mezi PřF JU a Gymnáziem, SOŠE a SOU Kaplice se uskutečňuje v oborech biologie, chemie, matematika, fyzika a informatika. Kromě výše uvedených příkladů mají naši studenti možnost spolupracovat s fakultou i v rámci Středoškolské odborné činnosti, popřípadě se účastnit dalších projektů organizovaných vysokou školou. Touto aktivitou nejen podporujeme a rozvíjíme možnosti dalšího studia našich studentů, ale budeme se snažit některé zajímavé přednášky a projekty nabídnout i širší veřejnosti.
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Projekt Edison je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě. (Text převzat ze stránek společnosti AIESEC)
Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Naše škola se snaží využít tohoto programu k tomu, aby mohli naši studenti absolvovat odbornou praxi v zahraničí.
Rodinná firma Engel se stala naším partnerem v roce 2015. Podporuje především naše absolventy učňovských oborů, kteří nejenže absolvují odborný výcvik v této velmi progresivní firmě, ale jsou podporováni i stipendijním programem firmy Engel.
JA Czech je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Nabízí školám různé výukové programy, jako je např. JA Firma, který závádíme do našich školních vzdělávacích programů obchodní akademie a gymnázia. Studenti v rámci výuky založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní.
Československá obchodní banka, a. s., známá pod zkratkou ČSOB, je bankovní institucí působící na českém a slovenském trhu finančních služeb. ČSOB získala za rok 2016 řadu ocenění, např. byla vyhlášená druhou nejlepší bankou roku 2016. A tato jedna z nejlépe hodnocených bank ČR se stala naším partnerem. ČSOB se stala patronem soutěže BANKolympiáda, kterou naše škola pořádá pro základní školy na Českokrumlovsku, a studenti obchodní akademie budou na pobočkách banky absolvovat odbornou praxi.
Rodinná firma Engel se stala naším partnerem v roce 2015. Podporuje především naše absolventy učňovských oborů, kteří nejenže absolvují odborný výcvik v této velmi progresivní firmě, ale jsou podporováni i stipendijním programem firmy Engel.
odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky
Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi školami, rezortními a výzkumnými pracovišti a budoucími zaměstnavateli. Rovněž pomáhá všem organizacím zabývajícím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poradenstvím i jednotlivcům působícím v oblasti tohoto zájmu.
Každý rok se naše škola zapojuje do projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny. Studenti publikují své články, ve kterých vyjadřují své názory na zajímavá témata vyhlašovaná redakcí MF Dnes.